Airbnb ، DoorDash با هدف ارزیابی های بالاتر از آنچه انتظار می رود قبل از اولین نمایش ها

شرکت های Airbnb و DoorDash در حال برنامه ریزی برای ارائه دامنه های ارزیابی بالاتر از حد انتظار برای عرضه های اولیه خود هستند ، که در آخرین نشانه قدرت در بازار پررونق برای مسائل جدید است.

به گفته افراد آشنا به این موضوع ، Airbnb در نظر دارد طیف وسیعی از 30 تا 33 میلیارد دلار را هدف قرار دهد – با استفاده از شمارش سهام به طور كامل ریز -. این مبلغ بیش از 30 میلیارد دلار است كه نزدیكان به این پیشنهاد انتظار داشتند.

DoorDash ، …

سبک زندگی (علوم اجتماعی)
مطالب مهم