تلاش برای آزاد کردن جریان تئاتر از معاملات سهام عدالت

از زمان تعطیلی سالن های تئاتر آمریکا در ماه مارس ، من در حال بازبینی پخش های اینترنتی جریان تولیدات تئاتر بوده ام. من نه تنها به طور مداوم تحت تأثیر کیفیت هنری و فنی این اجراها قرار گرفته ام ، بلکه سریع فهمیدم که آنها از انواع مختلف تئاتر خوب بوده و هستند: برقراری ارتباط مجدد یک شرکت با مراجعین آن. بازگرداندن بازیگران بیکار به کار و تأمین جریان درآمد کمی برای تئاترها اما به طور بالقوه قابل توجه است (تئاتر کنسرواتوار آمریکایی سانفرانسیسکو با دو اولین پخش اینترنتی 60،000 دلار درآمد کسب کرد). همچنین می تواند نمایشی ملی به تئاتر منطقه ای بدهد …

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>