The Power of Love: A ‘Back to the Future’ Die-Hard’s DeLorean

هنگامی که من 10 ساله بودم ، “بازگشت به آینده” را در تئاتر دیدم ، که همانطور که هر کسی آن را دیده است ، از یک ماشین لورایی به عنوان ماشین زمان برخوردار است. من فکر نمی کردم ماشین موجود در فیلم واقعی باشد زیرا در فیلم های علمی-تخیلی مانند “جنگ ستارگان” همه وسایل نقلیه برای فیلم ها ساخته شده اند. سپس یک روز یک دلور را در خیابان دیدم و با خودم گفتم: “هی ، این یک ماشین واقعی است.”

مانند…

در ایدهکاو امکانات مختلفی وجود دارد
مطالب مهم