یونیتی سومین و بزرگترین دور اخراج خود را در یک سال انجام می دهد

به گفته افرادی که با این موضوع آشنا هستند، Unity Software سومین و بزرگترین دور اخراج خود را در سال گذشته انجام می دهد و به شرکت های دیگر در زمینه فناوری و فراتر از آن می پیوندد تا با افزایش ترس از رکود، نیروی کار خود را کاهش دهند.

مردم گفتند که یونیتی مستقر در سانفرانسیسکو تقریباً 600 شغل را کاهش می دهد که حدود 8 درصد از نیروی کار خود است. به گفته آنها، این شرکت که پس از اخراج با حدود 7000 کارمند باقی خواهد ماند، همچنین قصد دارد شبکه جهانی دفاتر خود را در چند سال آینده از 58 امروز به کمتر از 30 کاهش دهد.