چگونه بفهمیم خودروهای خودران ایمن هستند؟ وقتی می توانند با بدترین رانندگان جهان کنار بیایند

این کپی تنها برای استفاده شخصی و غیر تجاری شما است. توزیع و استفاده از این مطالب توسط قرارداد مشترک ما و قانون حق چاپ کنترل می شود. برای استفاده غیر شخصی یا سفارش چند نسخه، لطفاً با شماره 0008-800-843-1-800-843-0008 با Dow Jones Reprints تماس بگیرید یا به www.djreprints.com مراجعه کنید.

https://www.wsj.com/articles/how-will-we-know-when-self-driving-cars-are-safe-when-they-can-handle-the-worlds-worst-drivers-fd35b907

هواپیماهای بدون سرنشین آماده تغییر شکل طراحی خانه هستند
مطالب مهم