تلاش ایمنی واکسن Covid-19 برای ویژگی ردیابی برنامه از گروه های آسیب پذیر

مقامات بهداشتی و تولیدکنندگان دارو قصد دارند ابزارهای اضافی برای کشف اینکه آیا واکسن Covid-19 عوارض جانبی جدی ایجاد می کند ، پس از پاک شدن عکس ها برای استفاده گسترده ، با هدف پر کردن شکاف در پادمان های موجود با توجه به سرعت و دامنه مورد انتظار برای گسترش ، در اختیار دارند.

این اقدامات شامل نظرسنجی های پیگیری شده از طریق یک برنامه تلفن هوشمند است که توسط مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها تهیه شده و نظارت ویژه ای برای گروه هایی از جمله زنان باردار و افراد مسن ، به گفته مقامات بهداشتی و مدیران شرکت …

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>