بررسی 5 برند برتر خانه هوشمند

از ديرباز انرژي خورشيد در ميان انرژي هاي تجديدپذير، نقش فعالي در تامين نيازهاي گرمايشي و روشنايي ساختمان ها داشته است، گرماي حاصل از نور خورشيد در فصل زمستان منجر کمتر بار گرمايشي ساختمان و اين دريافت در فصل گرم، منجر افزايش توشه سرمايشي ساختمان و مصرف سوخت مي شود. پوشش محافظ پنجره نوعي سايه بان میباشد که در ارتفاع سال ها در معماري ايران از آن بهره برده اند و در معماري خانه هاي عصر پهلوي شهر تهران نيز پوشش هاي حافظ پنجره ي چوبي دارای کرکره اثبات مشاهده مي شود ولي دارای وجود اين که اين سايه بان ها بر عملکرد حرارتي و روشنايي فضا تاثير گذارند، متاسفانه به دليل عدم آگاهي معماران امروز، به فراموشي سپرده شده است. به خواسته سنجش کارآيي راکتورهاي ناپيوسته با عمليات متوالي در تصفيه فاضلاب هاي صنعتي حاوي فنل سولفونيک اسيد و کارایی آن در حذف غلظت هاي گوناگون فنل سولفونيک اسيد، به طراحي و ساخت دو راکتور استوانه اي مجهز به سيستم هوشمند مبادرت گرديد و فاضلاب مصنوعي اهمیت COD مساوی 700-600 ميلي گرم در ليتر تهيه و متعاقب اختلاط حساس حجم معيني از لجن فعال خط برگشتي تصفيه خانه فاضلاب شهرک غرب، طرز سازگاري و تطابق ميکروارگانيسم ها حساس شرايط موجود، مهم زمان ماند ميکروبي 10 روز در آزمايشگاه به مدت 56 روز آیتم مطالعه و بررسي قرار گرفت اين مطالعه نشان اعطا کرد که:- عمل تطابق ميکروارگانيسم ها در مدت 14-12 روز شکل مي گيرد.- در شرايط سازگاري ميکروارگانيسم ها، حذف COD بالا %93-97 و قابل توجه است.- غلظت عده بيولوژيکي در زمان کوتاهي پس از تطابق %20-25، افزايش يافته و تا روزهاي اخیر بهره برداري تغييرات جزيي دارد.- انديس حجمي لجن در روزهاي نخستین بهره برداري %15-20 افزايش و تا رسيدن به موقعیت پايدار %30-35 کمتر يافته آن گاه تغييرات جزيي داراست و طي اين مدت تغييرات PH و جايگاه حرارت در راکتور بسيار اندک است.- راکتور ناپيوسته مهم عمليات متوالي در حذف غلظت هاي متفاوت فنل سولفونيک اسيد تا غلظت 60 ميلي گرم در ليتر و از لحاظ حذف COD موفق مي باشد.- در غلظت هاي 1 ميلي گرم در ليتر فنل سولفونيک اسيد % حذف COD پساب ذیل تاثير PSA نيست ولي در غلظت هاي بالاي PSA، درصد حذف COD نسبت به فرایند قبل کمتر نشان مي دهد. اين تحقيق اهمیت مطالعات ميداني در ارتباط اهمیت جزييات ساختاري پوشش هاي محافظ پنجر ه ي استفاده شده در منزل هاي شهر تهران، به بررسي تاثير ويژگي هاي ساختاري اين مدل سايه بان بر بهبود عملکرد حرارتي در ساختمان مسکوني پرداخته است. توجه داشته باشید که Smart Office هم در پروژه های اداری استعمال می گردد. یا مثلاً اگر مدتها خانه نبودهاید و دوست دارید موقع برگشتن با یک منزل خیلی گرم و یا این که خیلی سرد مواجه شوید، گوشی ملازم خود را برداشته و کلیدی استفاده از برنامه کاربردی دارای ربط دارای smart home، سیستم گرمایشی منزل هوشمند خویش را بهگونهای تهیه میکنید تا به محض ورود شما دمای خانه هوشمند 60 مطبوعی تجربه کنید. در سیستمهای اتوماسیون خانگی و کنترل خانههای هوشمند از همین پروتکل به مراد در دست گرفتن سیستمهای تهویه، سرمایش و گرمایش، سیستم روشنایی، سیستم اعلام حریق و تجهیزات امنیتی به کار گیری میشود و میتوان در اختیار گرفتن تمامی جانبه وسایل کنترلی را از یک ایستگاه مرکزی در دست گرفت. همین برنامههای هوش تصنعی و مصنوعی حساس روشن/خاموش کردن اتومات چراغها بر شالوده حضور انسان، بلندگوهای هوشمند، برنامههایی که رنگ نور را بر پایه روزگار روز تنظیم میکنند و غیره در مصرف انرژی صرفهجویی میکنند. خانه هوشمند راهکارهایی به جهت صرفه جویی در مصرف انرژی ارائه می دهد که می توانند به شما در کمتر هزینه ها و افزایش بهره وری امداد بسزایی کنند.